Субота, 20.04.2024
Старобабанівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів


"Після хліба найважливіше для народу — школа"         Ж. Дантон

Шкільні новини
Новини освіти
Цікавинки
Наше опитування
Як Ви ставитеся до ЗНО?
Всього відповідей: 57
Що за вікном?
Друзі сайту


Освітній портал

”ПедПреса”"
Форма входу

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури

Одним із головних завдань вивчення курсу зарубіжної  літератури в школі є формування широкої читацької компетенції молодих поколінь, яка базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо, розвиток їхніх духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб, виховання особистості, здатної поціновувати явища класичної й сучасної культури та відрізнять справжні мистецькі утвори від сурогатів і низько вартісних підробок. Також цей курс сприяє формуванню в учнів уявлень про єдність світового літературного, культурного й цивілізаційного процесу і, в той же час, про самобутність внеску до світової скарбниці людства кожної національної літератури, вивчення якої передбачено чинними програмами.

Ця мета реалізується в таких першорядних завданнях:

Формування гуманістичного світогляду та гуманітарної свідомості особистості;

Плекання вміння сприймати прекрасне, творити власну особистість його засобами;

Формування стійкої мотивації вивчення літератури, відчуття краси та виразності художнього слова;

Ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої літератури та мистецтва народів світу;

Розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва, у єдності його змістових та формальних особливостей;

Формування читацької культури, творчих здібностей, критичного мислення, навичок самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного;

Розширення культурно-пізнавальних інтересів та духовних запитів молодих поколінь;

Виховання в учнів поваги до національної культури та інших етнокультурних традицій.

В основу викладання зарубіжної літератури покладено особистісно-зорієнтовану модель навчання, що надає можливість запропонувати для вивчення якнайширшу палітру різних стилів, тем і жанрів, уникнути одноманітності в доборі творів, показати розмаїття творчих і світоглядних позицій письменників.

У цілому курс „Зарубіжна література” передбачає два головні етапи навчання: пропедевтичний (підготовчий 5—8 класи) і систематичний (9—11 класи).

На першому етапі головне спрямування покладено на загальний розвиток  психічних процесів, умінь і навичок учнів. Наприклад, на цьому етапі використовуються такі прийоми як тренування пам’яті при вивченні віршів напам’ять, усні розповіді та переказування, за якого формуються навички експресивного мовлення, активного слухання учнів. Також з початкового етапу навчання у 5-8 класах формуються навички та виявляються задатки творчості вихованців. Так наприклад, в основному на домашнє опрацювання задаються завдання творчого характеру такі як: написати листа письменнику, написати виступ-промову, ін.  Безперечно основною умовою моєї роботи є диференціація завдань за можливостями і посильністю для учнів. У цьому полягає мій головний принцип роботи—орієнтація на кожну дитину індивідуально до її здібностей. Найздібніших учнів я більше намагаюсь стимулювати до активного самостійного пошуку, більш поглибленого вивчення теми, та її матеріалу, безумовними є створення такої педагогічної ситуації, де здібним учням задаються нестандартні завдання творчого характеру, наприклад, створення авторського варіанту твору за сюжетною лінією, написання сонету тощо. Для учнів посереднього рівня даються завдання меншої складності, які вони за необхідності виконують з допомогою вчителя (наприклад, тестування за цитатами, що спирається на процес впізнавання).

Але для покращення загального рівня знань, умінь та навичок при вивченні зарубіжної літератури та загальному розвитку вихованців безумовну роль відіграють інтерактивні форми роботи на уроках та при підготовці домашнього завдання такі як організація занять у малих групах на основі діалогу, круглих столів, інсценізації драматичних уривків, „мозкового штурму”, „акваріуму”, мікрофон, розв’язання дилем, метод-прес, коло ідей та інші. За  такої постановки процесу навчання в учня розвиваються і формуються необхідні якості: самостійність, ініціативність, творчість, впевненість в собі, дослідницький стиль роботи, нарешті,--культура пошуку і праці.

             Одним з видів роботи на уроках є  проведення рольових ігор на літературну тематику, де учні у групах обираючи певний образ чи то експерта, критика, письменника, літературного героя тощо вносять і переймають до свого досвіду через емоційне сприйняття матеріал. Учасники приймають певні ролі та колективно створюють історію-ситуацію або слідують уже існуючій, у видуманих ситуаціях діючи відповідно до своїх ролей. Учасники приймають рішення, спираючись на словесний образ персонажа, а дії завершуються успіхом чи провалом згідно визначеній системі правил, норм та принципів. У межах правил гравці можуть вільно імпровізувати; їхній вибір у кожній ситуації формує інсценування та результат гри. Головна мета рольової гри (як безпосередньо гри як виду діяльності) - отримати задоволення від самого процесу. Рольові ігри не основані на конкуренції, навпаки, вони більше зближують вихованців у спілкуванні. Типова рольова гра більш сприяє до бажання грати разом, а не поодинці. Як  книги та фільми рольові ігри приваблюють, тому що вони збуджують і розвивають фантазію. Безпосередність - це основна відмінність рольової гри від звичайного вимислу. На відміну від того, хто переглядає фільм чи читає книгу, який є пасивним учасником, гравець сам приймає рішення, які утворюють сюжет. У цьому є ще одне моє особисте правило: активність та творчість на уроках та в підготовці.

У практичній роботі на уроці при вивченні нового матеріалу корисним з мого досвіду  є використання логічної схеми-конспекту, що має широке і функціональне поле схематичної наочності: від ілюстрування до швидкого отримання знань про навчальний предмет, знаходження нових суттєвих зв’язків у навчальному матеріалі, ознайомлення учнів з конкретними формами логічного мислення - аналізом, синтезом, порівнянням, абстрагуванням. Робота зі схемою на уроці сприяє організації засвоєння знань та умінь учнів, управлінню їхньою увагою, розвитку пізнавального інтересу до навчання в результаті новизни змісту, відбитого в наочності.

Таким чином, робота зі схемою на уроці сприяє розвитку абстрактного логічного, аналітичного, асоціативного мислення, наробці вмінь систематизувати, узагальнювати, виділяти головне, найбільш значуще в навчальній інформації робить процес вивчення літератури більш ефективним.

Технологія складання схеми передбачає виділення головної думки, навколо якої групуються смислові елементи, які прямо чи посередньо пов’язані з головною думкою,--це аргументи та ілюстрації. Іноді буває ще й висновок, що найчастіше збігається з головною думкою. Усе це подається на схемі знаків-сигналів (графічних, словесних, малюнків), розташованих  у логічній послідовності. Вони показують розвиток явища чи динаміку дії, позначають поняття, про яке необхідно розповісти. У поєднанні з короткими записами, що допомагають прочитати схему або несуть додаткову інформацію про художній твір, структура якого в цілому або частково представлена на схемі, з’являється різновид наочності: схема-конспект. Додамо слово "логічна”, щоб зайвий раз підкреслити наявність необхідного складового елементу, відсутність якого буде свідчити про недовершеність схеми.

Наприклад,  при вивченні творчості Діккенса у 6 класі, учні складають з допомогою вчителя схему композиції твору, що має чітку побудову є простою і легко зорово запам’ятовується.

 

                                    Композиція "Різдвяної пісні в прозі”

  І строфа                           ІІ, ІІІ, ІY строфи                                    Y строфа

Зображення  реального         фантастична подорож       зображення реального життя

життя до морального від-      героя у Часі                         героя після відродження

родження героя.

 Також, наприклад, при самостійній роботі учні також за допомогою схем мають можливість усвідомити себе та зобразити особистісні зв’язки самого себе із світом.

 Основною умовою розвитку творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури за моїм досвідом роботи є організація діяльності у різних видах творчості та поєднання  у організації форм роботи різних видів мистецтва. Це і завдання створення ілюстрацій до творів, написанні творів, есе, мініатюр, розвиток акторських здібностей при інсценізації уривків з творів, проведення літературно-музичних композицій, де учні співають та демонструють театралізовані танці.

У позакласній роботі хотілося б поділитись досвідом постановки вистави за твором Б.Васильєва «А зорі тут тихі», де мої вихованці проявили справжні акторські таланти та вокальні здібності.

 У старших класах, де учні в достатній мірі володіють навичками роботи з комп’ютерною технікою, для розвитку їх літературних, журналістських здібностей  даються до вивчення тем завдання створення прес-релізів, буклетів, міні-газет та веб-сайтів.

Сьогодні у час інформації та технології незамінними на уроках є використання комп’ютерної техніки, де демонструю слайди-картини, записи уривків літературних творів, кінофільми за мотивами літературних творів, біографічні довідки про письменників, учнівські доробки тощо. До кожного уроку готую роздатковий матеріал, картки, опорні схеми та таблиці, рекомендації для роботи з різними видами завдань, що спрощує сприйняття матеріалу, полегшує виконання завдань, дозволяє працювати з учнями диференційовано, та дає можливість працювати на уроці всім учням одночасно з різними видами завдань.

Скачати презентацію про досвід моєї роботи можна тут

Матеріали районного семінару вчителів зарубіжної літератури

Урок-літературна вітальня

Тема. Розвиток мовлення. «Сторінки російської поезії».
     Мета: узагальнити та систематизувати знання, що стосуються «срібної доби» російської поезії, шукань шляхів творчого самовираження та розмаїття літературних напрямів, закріпити знання з теорії літератури.

 Завдання уроку: систематизувати вивчене по творчості О. Блока,А.Ахматової, М.Цвєтаєвої, В. Маяковського, Б Пастернака; підкреслити музикальність і живописність їх віршів, закріпити знання з теорії літератури.

 Обладнання: портрети поетів, ілюстрації, комп’ютер, збірки поезій.

 Тип уроку: усний журнал.

 Попередня робота: учні об’єднуються в групи і готують презентації.  

 

Хід уроку

І. Оголошення теми і завдань уроку.

ІІ. Вступне слово вчителя.

У російській літературі епоху модернізму називають «срібним століттям». Поети «срібного століття» були різними за естетичними смаками, світоглядними переконаннями, індивідуальними стилями, але всі вони об’єднуються в яскраве, зоряне сузір’я, що сяє нам і досі. Світло «срібного століття»- це світло душі людини, яка здатна на глибокі почуття і зберігає їх попри всі соціальні катаклізми. Це світло внутрішньої краси особистості, її потягу до свободи, вічності, гармонії зі світом. Якщо згадати історію, то це період кризової ситуації в Росії на рубежі 19-20 ст.,це період революції. І модерністи Росії і України у найтрагічнішу добу нашої історії усвідомлювали себе пророками, що несуть у світ високий дух істини, Божих ідеалів і краси. Цей дух і після смерті письменників освітлює наше темне і моторошне життя.

Творчий шлях кожного з поетів «срібної доби» славний і тернистий. А їх поезія викликала різні оцінки. Але характерним є глибоке проникнення в таємниці людської душі, природи, Всесвіту; свіжий, образний і хвилюючий вірш завжди вражав шанувальників поетичного мистецтва.

Запрошую всіх до літературної вітальні.

 ( учні поділили ролі і творчість кожного з митців «Срібного століття» представляють за приблизною схемою:

–літературознавці-розповідають біографічні моменти, пов’язані з творчістю                             

 -артисти-читають вірші, аналізують                                

 -презентація

Творчість О.Блока. запрошуємо до слова літературознавців та артистів.

 Що таке символізм? 

Чому творчість Блока — є перлиною російського символізму?

                               

А.Ахматова—її творчість це унікальне явище світової поезії-це шлях крізь потрясіння і катастрофи 20 століття ( Група, що представляє життя та творчість Ахматової)

 До якого літературного напряму відноситься творчість Ахматової? І які особливості її лірики?

«Срібне століття» продовжувалось до тих пір, поки були живі його представники. Доля українського і російського модернізму відрізняється від європейського своєю трагічністю фактично майже всі носії високої письменницької культури в Україні та Росії були знищенні в 1920-30-х роках (Гумильов, Вороний, Мендельштам, Драй-Хмара, Филипович. А якщо не знищені, то виключені з літературного процесу різними офіційними заборонами (Пастернак, Ахматова, Сосюра, Рильський), або загнані в еміграцію ( Олесь, Мережковський, Гіппіус), або змушені покінчити життя самогубством (Маяковський, Цвєтаєва, Хвильовий).

Слово про М. Цвєтаєву… ( робота групи)

Маяковський також трагічно закінчив своє життя.

(група представляє творчість поета)

В чому особливості самоствердження і самовиявлення поетичного «Я» Маяковського?Он награжден каким-то вечным детством,

Той щедростью и яркостью светил.

И вся земля была его наследством,

А он ее со всеми разделил.

А.Ахматова про Пастернака

 

(творчість Пастернака Чит. вірша «Свеча горела…»

Різдво Христове для багатьох є найулюбленішим святом. Можливо тому що воно нагадує про чистоту і дитинство, є початком і породжує надії.. Це свято, але це і подія високого духовного значення, до якої зверталися філософи і поети всіх часів у пошуках істини, щастя і призначення людини на землі. Чудові зразки поетичного осмислення Євангельської історії про народження немовляти Ісуса подарувала нам епоха «срібного століття».

У Різдвяні свята 1921 р. А.Ахматова написала невеликий вірш, де внутрішній конфлікт розв’язується перемогою різдвяного духу, що є символом життя:

Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь:

И город был полон веселым рождественским звоном.

 Різдво Христове як символ життя часто використовує і Йосип Мендельштам і Цвєтаєва в поетичному циклі «Віфлеєм» 1921р. і нагадаємо поетичний шедевр Б.Пастернака «Рождєствєнская звєзда».

Отже, образ Різдва Христова дуже поширений у російській літературі «срібного століття». Мабуть, тому що через нього можна найкраще сказати людським серцям про духовне оновлення, радість і надію, про цінність життя і красу любові. Тож всіх присутніх з наступаючим Різдвом.

А ми продовжуємо урок.

 Домашнє завдання. підг. повід. про Т.Манна (інд.); всім проч. «Смерть у Венеції»


Аудіокнигу "Фауст" Ви можете завантажити тут

Що у нас на годиннику?
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Випадкове фото
Пошук
Хмаринка тегів
Календар свят і подій
Архів
© 2024           
Конструктор сайтів - uCoz   Всі файли представлені тільки для ознайомлення і ніякої відповідальності за них автор сайту не несе! Авторство належить виключно правовласникам!