Субота, 20.04.2024
Старобабанівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів


"Після хліба найважливіше для народу — школа"         Ж. Дантон

Шкільні новини
Новини освіти
Цікавинки
Наше опитування
Як Ви ставитеся до ЗНО?
Всього відповідей: 57
Що за вікном?
Друзі сайту


Освітній портал

”ПедПреса”"
Форма входу
Сухомейло Михайло Іванович

 

 

   Майже два десятки років я займаюся навчанням і вихованням учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Старі Бабани. Крім педагогічного стажу, маю ще й достатній досвід щодо визначення найбільш пріоритетних напрямів у викладанні свого предмета, вибору найкращих педагогічних технологій. Першочерговою метою завжди ставлю розвиток дитини, її творчих можливостей. Тому працюю над вивченням проблемного питання «Застосування проектних технологій як засіб розвитку творчих здібностей в процесі вивченні трудового навчання». Бачу сенс своєї педагогічної діяльності у створенні умов для проектування особистісно значимої траєкторії розвитку кожного учня, пристосованого до техногенно – економічних, соціальних змін, які сьогодні відбуваються у суспільстві. Основним орієнтиром у моїй діяльності є акцент на професійне самовизначення сільських школярів, оволодіння ними методами творчої праці в умовах інформаційного буму, здатність їх бути конкурентноспроможними із врахуванням тенденцій до світової інтеграції та глобалізації. А це потребує, звичайно, великої систематичної роботи, яку починаю зі складання календарно-тематичного плану за чинною програмою з предмета «Трудове навчання». В ньому передбачаю назви розділів і тем, кількість годин на тему, терміни проведення занять.                                  

   Під час підготовки до уроків у  першу чергу звертаю увагу на основні поняття і терміни, зміст практичної діяльності, методичне забезпечення викладання теми, обладнання тощо. Особливу увагу приділяю творчим завданням для кожної теми.  На уроках трудового навчання виділяю чотири етапи проектно – технологічної діяльності: 1)організаційно мотиваційний; 2) конструкторський; 3) технологічний; 4) заключно – презентаційний. Спектр тактичних шляхів моєї педагогічної діяльності найрізноманітніший, але головним критерієм відбору слугує результативність. Використання проектної технології дозволяє мені активізувати пізнавальний інтерес, підвищити рівень мотивації учнів на першому етапі. Для початку – це просто запитання, котрі вимагають від школярів польоту думки, вміння спиратися на власний життєвий досвід.   

     Важливе значення на уроках трудового навчання має диференціація навчання. Поділюся досвідом, як я застосовую принцип диференціації навчання на своїх уроках. Почну з перерахування основних напрямів:       

1) вибір  об'єктів праці;

2) вибір основних напрямків побудови навчального процесу;

3) використання   активних форм організації роботи учнів;

4) систематичне використання елементів технічного конструювання та промислового дизайну.

       Відправною позицією, на мою думку, є вибір схеми побудови

навчального процесу, особливо тієї його частини, в якій учні працюють са- мостійно тобто над розробкою індивідуальних та групових творчих проектів. Адже саме під час самостійного виготовлення виробів найефективніше перевіряється практична цінність засвоєних знань.

Загальна схема така:

 Задум →   зразок → креслення → технологічна карта →  виготовлення виробу.

Учні аналізують конструкцію виробу, запропоновану вчителем, на основі аналізу виконують його креслення  складають технологічну карту і, нарешті, виготовляють виріб. Така схема безперечно діє на етапі формування в учнів знань, умінь та навичок, які необхідні для успішної роботи на уроці. Та її найкращим результатом може бути хороша копія (декілька копій) зразків – аналогів.

Багатьом учням подібний підхід не дає можливості повністю розкрити свої здібності, задовольнити прагнення творчості. З такими учнями варто працювати індивідуально за дещо зміненою схемою:

Ідея → розробка конструкції → креслення → технологія виконання  роботи → виготовлення, захист. Відповідно змінюється і завдання вчителя: воно зводиться до створення   найсприятливіших умов для виникнення в учнів творчого задуму, ідеї. Якщо потрібно, учитель допомагає учням переходити від одного етапу до наступного. Учні ж використовують знання з інших предметів, уміло виявляють причинно-наслідкові зв'язки, використовують уяву, що допомагає формувати просторове мислення, естетичний смак. Якщо у першому випадку діяльність дітей має в основному репродуктивний характер, то у другому — творчий.

На уроках трудового навчання більше часу, звичайно, відводиться практичній роботі. За її результатами визначається успіх усього заняття. Визначним фактором при цьому одночасно з матеріальним забезпеченням є використання оптимальних форм організації праці учнів. Основними формами  роботи є фронтальна, бригадна, індивідуальна. При виконанні творчих проектів першу я майже не використовую, бо за фронтальної роботи учні виконують однакові завдання, що знеособлює працю кожного окремого учня. Оптимальним варіантом вважаю розумне поєднання бригадної (ланкової) та індивідуальної роботи.

Практично в кожному класі можна виділити три рівні підготовленості учнів:

1) низький (задовільні знання й уміння);

2) середній (хороші знання й уміння);

3) підвищений (обізнаність, яка виходить за межі програми).

Бригаду з 3—4 учнів формую так, щоб до неї входили діти з різним рівнем підготовки. Ефективною є робота у групах низького та середнього рівнів, а при виконанні творчих завдань — об'єднання учнів підвищеного рівня.

Диференціацію й індивідуалізацію навчання не уявляю без активного впровадження в навчальний процес елементів дизайну та декоративно-ужиткового мистецтва. Така праця перевірена часом. Показовим є аналіз

результатів роботи учнів. Незважаючи на те, що учні дотримуються одних і тих самих законів композиції і художнього конструювання, виконують одними і тими самими інструментами з однакового матеріалу, робота кожного з них індивідуальна. Має значення не лише якість виготовлення виробу (хоча це також важливо). Якість виробу визначається рівнем сформованості спеціальних знань, умінь і навичок. Головне — це своєрідність задуму, що свідчить про творчий характер діяльності учня, без чого неможливий розвиток його особистості. Своєрідність найчастіше виявляється у виборі технології виготовлення й оздоблення виробів.

   Добір об'єктів праці для учнів—також досить важливе завдання, яке вчителю доводиться вирішувати під час планування навчального процесу. При цьому потрібно враховувати, що робота над тим чи іншим виробом триває упродовж декількох занять. Тут також необхідний диференційований підхід. Головне — забезпечити активну пізнавальну і творчу діяльність учнів. Тому об'єкти праці мають бути складнішими і, по можливості, більш привабливими для них. Діти виготовляють різні, часто досить складні та рідкісні речі, що вимагають не лише знань і вмінь, а й терпіння, наполегливості в досягненні мети.

Я вважаю, що предмет «Трудове навчання» надає великі можливості для розвитку творчих здібностей учнів. Кожна робота, яку виконує учень, потребує особистого творчого внеску. Учні розробляють творчі проекти у яких прагнуть розробити конструкції таких виробів, які у подальшому будуть прикрашати їх оселі або використані як подарунок своїм близьким людям. Створюють інтер'єри приміщень, уявляючи свій майбутній дім, моделюють і конструюють власні вироби. Що може бути кращим, ніж бачити щасливе дитяче обличчя, коли проект закінчено вдало.

Учні 7-8 класів розробляють власні творчі проекти. Спочатку вони озна- йомлюються з зразками – аналогами, які вишукують у різних технічних виданнях журналів та книг, розглядають репродукції, використовують інформацію Інтернету. І лише після цього учні розпочинають розробку власного виробу, створенням технічної документації, розробкою раціональної послідовності виконання обраного виробу, вибору оптимального варіанту оздоблення. В подібних випадках учитель виступає у ролі лише консультанта і в ніякому випадку не нав’язує своєї точки зору відносно  обраного виробу учня.            Важливу роль в процесі проектно - технологічної діяльності відіграє оцінювання. Однією з основних умов підвищення ефективності навчальної діяльності учнів є чітка побудова системи діагностування навчальних досягнень, яка б повністю могла б забезпечити отримання об’єктивної інформації про їх трудову діяльність на уроках трудового навчання.

   Система контролю покликана визначати, на кожному етапі проектування рівень успішності учнів, рівень їх компетентності, їх готовності до застосування засвоєних знань на практиці.

   Мені хочеться більше звернути увагу на здійснення учнями контролю, та самоконтролю, самооцінки виготовленого виробу.

   Отже самоконтроль є важливим чинником розумового і морального самовдосконалення особистості учнів. Роль самоконтролю, самооцінки зростає у зв’язку із зростанням обсягу самостійної роботи, з набуттям нових знань.

             Починаючи роботу над проектом учень в уяві створює образ виконання необхідних операцій і прийомів, планує найбільш раціональну послідовність виготовлення. На всіх етапах проектування учень проводить співставлення яких помилок він допустився у своїй роботі, а потім слідує аналіз та пошук шляхів усунення недоліків. Таким чином самоконтроль - це одна із психологічних властивостей, що виявляється в його здатності до самоаналізу.

    На першому етапі самоконтролю відбувається процес засвоєння учнями переліку критеріїв оцінювання та формування здатності до їх використання на кожному етапі проектування технологічної діяльності.                                           І Колективне обговорення проекту дає великий ефект , що товариська похвала чи критика нерідко мають більший вплив на учня, а ніж слово вчителя.

        Другий етап цього самоконтролю є дуже важливим з точки зору переходу цього вміння у навичку, тобто доведення до автоматизму може бути забезпечено лише за умови постійного виправлення у певній діяльності.

        Третій етап - здатність учнів до самоконтролю, коли вони досягають певного об’єктивного та критичного оцінювання власних та чужих робіт. Таким чином самоконтроль, як важливий засіб поступового самовдосконалення, поведінки та діяльності учня, може бути сформованим при наявності адекватної самооцінки.

     Самооцінка учня в проектно-технологічній діяльності - це критичне ставлення до його здібностей  і можливостей та об’єктивне оцінювання власних досягнень в навчальні й праці.

      Самоконтроль та самооцінка власної діяльності не може бути сформована за  короткий проміжок часу (урок). Тому учителю трудового навчання необхідно систематично і планомірно розвивати навички самоконтролю на всіх етапах проектно – технологічної діяльності учнів.

     Ще одним засобом формування самооцінки є створення спеціальних умов для оцінювання учнем результатів проектування. Суть останнього полягає в тому, що учневі пропонується виконати трудові завдання і перш ніж віддати учителю на перевірку, самому оцінити свою роботу і виставити відповідний бал. Потім здійснити  порівняння з оцінкою вчителя і визначити об’єктивність самооцінки. Систематичність такої роботи приведе до поступового співпадання оцінок, а це свідчить про сформованість правильної самооцінки, яку не можливо сформувати за короткий проміжок часу - урок .  На своїх уроках я прагну навчити дітей творчо та свідомо  підходити до оформлення виробу, щоби об’єкт праці був оформлений зі смаком, щоб у ньому не було нічого зайвого.

Після закінчення виконання творчого проекту ми влаштовуємо виставку — захист робіт, у ході якого відбувається творчий високохудожній кваліфікаційний опис виконаних виробів. Тут створюються відділи технічного та економічного контролю із числа ланкових, а у разі виконання індивідуальних творчих проектів, із числа учнів, що мають підвищений рівень, які також здійснюють контроль за якістю виконаних виробів і виставляють певну кількість балів, кінцевою оцінкою є оцінка вчителя, яка формується з урахуванням самооцінки учня та його товаришів з відділів ТВК, ВЕК.

     У такому разі кожний учень,  учениця найбільше може себе виявити як творча особистість. У народів півночі є простий і мудрий афоризм: «Якщо людині подарувати одну рибину, то вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, то буде ситою два дні. А якщо навчити людину ловити рибу, то вона буде ситою все життя». Так і в навчанні: наша мета підготовка учнів не до відповіді на певне запитання, до уроку на «завтра», а до самостійного життя.

Засвоївши технічні прийоми, кожна дитина зможе сама стати автором ексклюзивного високохудожнього виробу та передати свої знання, вміння наступним поколінням.

  З досвіду знаю, що найрезультативнішими є ті уроки, на яких вдається залишитися на позиції партнера, уникнути менторських настанов, коли процес навчання проходить мимоволі, ненав’язливо і природно. Намагаюсь відроджувати і розвивати народні промисли. Захоплююсь різьбою по дереву, прагну зацікавити учнів цим цікавим народним промислом.

   Отже, розробка та виконання творчих проектів школярами сприяє технологічному навчанню, формуванню технологічної культури кожної підростаючої особистості, що допоможе їй по-іншому дивитися на середовище проживання, більш раціонально використовувати ресурси, примножувати природні скарби і людський потенціал. Відроджуючи проектний метод навчання, при його вмілому використанні можна по-справжньому виявити і розвинути здібності особистості, її потенційні можливості. Необхідність урахування сучасної інноваційної ситуації та майбутніх змін в освітньому середовищі вимагає, на мою думку, переорієнтації дисциплін всіх циклів професійної підготовки (гуманітарного та соціально-економічного, природничо-наукового, професійної і практичної підготовки) на формування випускника школи як суб’єкта інноваційної діяльності.

Презентацію "Оснащення та матеріально-технічна база комбінованої майстерні" можна завантажити тут

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів можна завантажити ТУТ
Що у нас на годиннику?
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Випадкове фото
Пошук
Хмаринка тегів
Календар свят і подій
Архів
© 2024           
Конструктор сайтів - uCoz   Всі файли представлені тільки для ознайомлення і ніякої відповідальності за них автор сайту не несе! Авторство належить виключно правовласникам!